KAUGUSLEPING

 

Üldsätted

 

1. Müüja - Interneti-kaubanduse sait www.dzemdibusoma.lv, edaspidi - Interneti-pood, ja sellega kaasnevate õiguste omanik Vitrina SIA, registreerimisnumber. 40103239108, juriidiline aadress Parka iela 10, Ādaži, LV-2164, kes vastavalt käesolevale kauglepingule (edaspidi - Leping) oma majandustegevuse raames müüb Interneti-poes pakutavat toodet, edaspidi - Toode. Ostja;

2. Ostja - täiskasvanud, teovõimeline inimene, kes tellib Toote Internetipoes. Tellimuse vormistamisel kinnitab isik, et tal on õigus Internetipoes sisseoste teha;

3. Leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on Tootele tellimuse esitanud ja toote eest tasunud vastavalt käesolevatele tingimustele;

4. Müüjal on õigus lepingu sätteid ühepoolselt muuta ja täiendada. Kui Ostja ostab Veebipoes, kehtivad Lepingu sätted, mis kehtivad Kauba tellimise ajal;

5. Müüjal on õigus piirata Ostja poolt kasutatavaid Ostja teenuseid ilma ette teatamata või tühistada Ostja tellimus, kui Müüja usub, et Ostja võib rikkuda või rikkuda Lepingu sätteid, kahjustada Müüjat, Lepingu toimimist või turvalisust. Veebipood või kolmandad isikud;

6. Kauba tellimisel kinnitab Ostja, et on tutvunud käesoleva Lepingu ja selles sisalduvate tingimustega, on neist teadlik, mõistab neid ja nõustub nendega täielikult. Ostja kohustub tutvuma Lepingu sätetega igal ostmisel. Ostjal ei ole õigust e-poes kaupa tellida, kui ta pole tutvunud Lepingu sätetega või pole nendega nõus.

 

Andmetöötlus

 

7. Kauba tellimisega ja Müüjale enda kohta teabe edastamisega nõustub Ostja, et Ostja esitatud andmeid kasutatakse Ostja ja kaubasaaja tuvastamiseks, Kauba müümiseks ja tarnimiseks, raamatupidamisdokumentide väljastamiseks, enammakstud summa tagastamiseks. ja raha Ostja tagastatud Kauba eest, võlgade haldamise, muude Lepingust tulenevate toimingute tegemise eest, samuti Ostjale võimaluse kasutada muid Veebipoe teenuseid. Ostja esitatud andmeid võib otseturunduse eesmärgil töödelda ainult Ostja nõusolekul.

8. Ostja annab Müüjale õiguse valida, salvestada, süstematiseerida ja kasutada kogu Ostja poolt pakutavat teavet ja andmeid otse või kaudselt Veebipoe teenuseid kasutades. Ostja andmete töötlemisel ja säilitamisel kasutab Müüja organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid, mis tagavad andmekaitse juhusliku avalikustamise, vahetamise või muu ebaseadusliku andmetöötluse eest.

9. Tellimuse vormistamisel võib Ostja osutada või soovida saada Müüjalt või tema partneritelt teateid või muid Ostjale kasulikke pakkumisi, nõustudes sellega, et sellised teated või pakkumised võidakse Ostjale saata. Kui Ostja ei soovi neid saada ja on selle nõuetekohaselt heaks kiitnud, ei saada Müüja Ostjale kuulutusi ja teavitavaid teateid, välja arvatud need, mis on vajalikud Ostja tellimuse täitmiseks.

10. Täpsemad andmetöötlusreeglid on kirjeldatud müüja privaatsuspoliitikas - edaspidi privaatsuspoliitikas. Kui lepingu sätted on vastuolus privaatsuspoliitikaga, on ülimuslik privaatsuspoliitika.

 

 Kaupade tellimine

 

11. Tellimuse vormistamisel on vaja märkida Ostja nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, Kauba kättetoimetamise liik ja tarneaadress.

12. Tellimuse vormistamisel kinnitab ostja, et on otsustanud konkreetse toote osta vastavalt käesolevas lepingus täpsustatud sätetele.

 

Kauba hind, saatekulud ja maksmise kord

 

13. Veebipoes loodud tellimuse kaupade hinnad on märgitud eurodes (EUR) koos käibemaksuga. Toode müüakse Ostjale hinnaga, mis kehtib Veebipoes tellimise ajal.

14. Ostja tasub kauba ja kättetoimetamise eest 3 tööpäeva jooksul alates Müüja poolt väljastatud arve kättesaamisest, mis koostatakse Ostja tehtud tellimuse alusel.

15. Ostja tasub tellitud kauba ja kättetoimetamise eest:

15.1. rahaülekandega arvel märgitud Müüja pangakontole;

15.2. UAB "Paysera LT" otsemaksete süsteemis.

Alles pärast kauba eest tasumise ja kohaletoimetamise laekumist täidetakse tellimus ja määratakse kauba kohaletoimetamise tähtaeg. Makse loetakse tehtuks siis, kui kogu makse summa on Müüja pangakontole laekunud.

16. Veebipoes näidatud Kauba kohaletoimetamise kulude hinnad kehtivad Kauba tellimise hetkel. Teave tellimuse kogusumma kohta, mis koosneb Kauba hinnast ja kättetoimetamiskuludest, on Ostjale teada enne tellimuse kinnitamist tellimisprotsessi käigus.

 

Kaupade tarnimine

 

17. Müüja toimetab kauba Ostjale vastavalt Ostja näidatud kättetoimetamise tüübile Müüja määratud kulleri kaudu.

18. Kaup tarnitakse ainult Müüja määratud territooriumil. Müüja võtab tellimuse vastu ainult juhul, kui Kaup tuleb toimetada Ostja määratud kohaletoimetamiskohta või kui Ostja määratud tarneaadress asub nimetatud territooriumil.

19. Müüja hoolitseb selle eest, et Ostja tellimus täidetakse täielikult, kuid Müüja ei saa seda garanteerida. Kui tellitud kaupa pole poes või neid pole piisavas koguses, on Müüjal õigus kaupa mitte tarnida või kooskõlastatult Ostjaga tarnida väiksem kogus Kaupa.

20. Ostja poolt tellitud kaubad toimetatakse Ostja tellimuses märgitud tarnekohta või Kauba tarneaadressile. Tellimuses märgitud isik peab Kauba ise vastu võtma. Kui tellitud kauba võtab vastu mitte tellimuses nimetatud isik, vaid mõni teine ​​isik tellimuses märgitud aadressil, loetakse, et kauba on kätte saanud tellimuses märgitud isik. Müüja ei vastuta ostja või kolmandate isikute tekitatud kahjude eest, mis tulenevad asjaolust, et ostja on märkinud vale tarneaadressi või ostja puudulikud andmed või kui toote saabub kohaletoimetamise aadressil mõni teine ​​isik.

21. Kui Kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu (Ostja ei ole Kauba ja kohaletoimetamise eest täielikult tasunud, on Ostja esitanud vale aadressi, ostja või isik tellimuses märgitud ei leita, aadressile ei pääse juurde jne objektiivselt põhjustel), Kaupa ei saadeta, kuid Kauba eest raha tagastatakse Ostjale, välja arvatud Müüja kulud tellimuse esitamise eest summas 2,00 EUR ja kauba kohaletoimetamine.

22. Müüja toimetab kauba Ostjale Veebipoes määratud tähtaja jooksul või muul Ostjaga kokkulepitud ajal. Ostja nõustub, et juhul, kui Kauba kohaletoimetamine võib hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast, võib Müüja Ostjaga ühendust võtta ja kokku leppida muu tarneaja.

23. Kui ostja tuvastab kättetoimetamise ajal, et saadetise pakend on rikutud (rebenenud pakendikleebis või muu väline kahjustus) või kui saadetis on kohaletoomisega hilinenud, peab ta selle fikseerima saatelehele - konossemendile. , müüja koopia. Vastasel juhul loetakse saadetis õigeaegselt ja kahjustusteta tarnituks.

24. Ostja kontrollib kohe kauba kättesaamisel tarnitud kauba vastavust tellitud kaubale ja tellitud kogusele. Kui ostja leiab, et saadetis ei sisalda õiget kogust kaupu või tarnitud kaupa, mis ei vasta tellimusele, peab ostja sellest viivitamata, hiljemalt kauba kättesaamise päeval, müüjat teavitama ja kirjeldama lahknevust rakendades teade veebipoes Veebipoes toodud e-posti aadress. Vastasel juhul loetakse, et tellimusele vastav kaup on tarnitud tellimusele vastavas koguses. Müüja kontrollib teates märgitud asjaolusid 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates vastava teate esitamise hetkest ning võtab olukorrale lahenduse leidmiseks ühendust Ostjaga.

25. Ostja on kohustatud tagama, et tellimuses märgitud isik kauba kättesaamisel esitaks kullerile isikut tõendava dokumendi, võtaks Kauba viivitamata vastu, allkirjastaks veokirja, vajadusel teeb arvele märkmeid veokiri (müüja eksemplar) ja tagastab eksemplari kullerile.

26. Kui Ostja ei ole taganud punkti 25 täitmist, ei vastuta Müüja Ostja kahjude eest, samas kui Ostja katab kulud, mis tekivad Müüjal Kauba tellimuse esitamisel, kohaletoimetamisel ja tagastamisel. Müüjal on õigus arvestada Ostja tasutud summast välja kulude ja kahjude hüvitamine, kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud või kui Müüjast mitteolenevatel asjaoludel ei ole seda Ostjale väljastatud ja see on tagastatud Müüja.

Kauba tagastamine

27. Kaup, mille kehtivusaeg on kindlaks määratud, tarnitakse nii, et Ostjal on võimalus neid kaupu kasutada kuni kehtivusaja lõpuni.

28. Taotlust lepingu sätetele mittevastava toote tagastamise kohta taotletakse vastavalt MK määruses nr 631 „Toote tarbija pretensiooni taotlemise ja läbivaatamise kord“ nimetatud korras või Teenus ei vasta lepingule ”

29. Ostja võib taganemisõigust kasutada ja põhjust põhjendamata ühepoolselt Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava Kauba tarnimist. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja müüjat teavitama lepingust taganemise otsusest, saates müüjale posti või e-posti teel teate taganemisõiguse teostamise avalduse vormi abil.

30. Ostja ei tohi taganemisõigust kasutada Läti Vabariigi normatiivaktides sätestatud juhtudel, sealhulgas ka ministrite kabineti määrustes "Distantslepingute määrused" nimetatud juhtudel. Näiteks kui:

30.1. Toode on valmistatud vastavalt ostja juhistele või toode on selgelt isikustatud;

30.2. Toode on kiiresti riknev või aegub kiiresti;

30.3.Ostja on avanud Toote pakendi, mida tervislikel ja hügieenilistel põhjustel ei saa tagastada;

30.4. Ostja on avanud heli- või videosalvestiste või arvutiprogrammide pakendi;

30.5.Tarnitakse ajalehti, perioodikat ja ajakirju.

31. Müüja kontrollib teates märgitud asjaolusid taganemisõiguse kasutamise kohta ja vajadusel pöördub Ostja poole, kui avaldus ei ole põhjendatud;

32. Taganemisõiguse kasutamise korral toimetab Ostja Toote Müüjale juriidilisele aadressile 14 päeva jooksul pärast Toote kättesaamist.

33. Toote eest Ostja poolt tasutud rahasumma, mille Ostja on taganemisõiguse abil müüjale tagastanud käesolevas lepingus sätestatud korras, tagastab Müüja Ostjale.

34. Kui Ostja tagastab kauba Müüjale taganemisõiguse abil, ei hüvitata Müüjale tema poolt tarnitud tavahinda ületavaid tarnekulusid.

35. Kauba tagastamise kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatakse Lepingu sätetele mittevastav Kaup, kannab Ostja.

36. Ostja vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise ajal. Ostja vastutab toote väärtuse vähenemise eest, kui toodet on kasutatud hea usu põhimõttega kokkusobimatul viisil, sealhulgas muul otstarbel kui toote olemuse või toimimise kindlakstegemiseks. Kaup peab olema vigastusteta, see ei ole kaotanud kauba välimust (eemaldamata ja kahjustamata sildid, rebenenud kaitsekiled jms) ja kasutamata. Toode tuleb tagastada originaalpakendis, samas komplektis, nagu see vastu võeti, ja toote saateleht, samuti toote kasutusjuhend ja muud toote tarvikud. Kui Toode pole täielikult kokku pandud, kahjustatud, korrastamata või nõuetekohaselt pakendatud, on Müüjal õigus Toodet mitte aktsepteerida, samuti mitte tagastada Ostja poolt toote eest makstud raha.

Erinevad reeglid

37. Kui Kaup tarnitakse Ostjale hilinemisega või seda ei tarnita Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu, ei vastuta Müüja Kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest.

38. Kui juurdepääs veebipoele, veebipoes registreerimine või veebipoes tellimuse esitamine pole võimalik või see on takistatud tehnilistel või müüjast sõltumatutel põhjustel, ei vastuta müüja ostja kahjude eest. või kolmandad isikud.

39. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, kui Ostja arvuti iseärasuste tõttu erineb ostja arvutimonitoril kuvatav Veebipoe kauba pilt sellest, et see erineb kauba olemusest oma olemuselt.

Kasutame oma teenustes küpsiseid. Meie teenuseid kasutades nõustute küpsiste kasutamisega.