ATSTUMO SUSITARIMAS

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Pardavėjas - interneto prekybos svetainė www.dzemdibusoma.lv, toliau - interneto parduotuvė, ir gretutinių teisių savininkas „Vitrina SIA“, registracijos Nr. 40103239108, juridinis adresas Parka iela 10, Ādaži, LV-2164, kuris vykdydamas savo ūkinę veiklą pagal šią nuotolinės prekybos sutartį, toliau - Sutartis, parduoda internetinėje parduotuvėje siūlomą produktą, toliau - Produktą. Pirkėjas;

2. Pirkėjas - suaugęs, darbingas žmogus, užsisakantis Prekę interneto parduotuvėje. Pateikdamas užsakymą asmuo patvirtina, kad turi teisę apsipirkti interneto parduotuvėje;

3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikė Produkto užsakymą ir sumokėjo už Produktą pagal šias Sąlygas;

4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti ir papildyti Sutarties nuostatas. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Sutarties nuostatos, galiojančios Prekių užsakymo metu;

5. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojamas Pirkėjo paslaugas arba atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei Pardavėjas mano, kad Pirkėjas gali pažeisti ar pažeisti Sutarties nuostatas, pakenkti Pardavėjui, sutarties veikimui ar saugumui. Internetinė parduotuvė ar trečiosios šalys;

6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, patvirtina, kad susipažino su šia sutartimi ir joje esančiomis sąlygomis, jas žino, supranta ir visiškai sutinka. Pirkėjas įsipareigoja kiekvieną kartą pirkdamas susipažinti su Sutarties nuostatomis. Pirkėjas neturi teisės užsisakyti Prekių internetinėje parduotuvėje, jei jis neperskaitė Sutarties nuostatų arba su jomis nesutinka.

 

Duomenų apdorojimas

 

7. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir pateikdamas Pardavėjui informaciją apie save, sutinka, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami Pirkėjui ir gavėjui identifikuoti, Prekėms parduoti ir pristatyti, išrašyti apskaitos dokumentus, grąžinti permokėtą sumą. ir pinigai už Pirkėjo grąžinamas Prekes, administruojant skolas, vykdant kitą veiklą, kylančią iš Sutarties, taip pat suteikiant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Internetinės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo pateikti duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

8. Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę pasirinkti, saugoti, sisteminti ir naudoti visą Pirkėjo pateiktą informaciją ir duomenis tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo duomenis, Pardavėjas naudos organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins duomenų apsaugą nuo atsitiktinio atskleidimo, apsikeitimo ar kitokio neteisėto duomenų tvarkymo.

9. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas gali nurodyti ar norėti gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, taip sutikdamas, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai gali būti siunčiami Pirkėjui. Jei Pirkėjas nenori jų gauti ir tinkamai tai patvirtino, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui skelbimų ir informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie reikalingi Pirkėjo užsakymui įvykdyti.

10. Išsamesnės duomenų tvarkymo taisyklės aprašytos Pardavėjo privatumo politikoje - toliau Privatumo politikoje. Jei Sutarties nuostatos prieštarauja Privatumo politikai, pirmenybė teikiama Privatumo politikai.

 

 Prekių užsakymas

 

11. Pateikiant užsakymą būtina nurodyti Pirkėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, Prekių pristatymo tipą ir pristatymo adresą.

12. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad pasirinko pirkti konkretų Produktą pagal šios Sutarties nuostatas.

 

Prekių kaina, pristatymo išlaidos ir apmokėjimo tvarka

 

13. Internetinėje parduotuvėje sukurto užsakymo prekių kainos nurodomos eurais (EUR) su PVM. Prekė Pirkėjui parduodama ta kaina, kuri galioja internetinėje parduotuvėje užsakymo metu.

14. Pirkėjas už prekes ir pristatymą sumokės per 3 darbo dienas nuo Pardavėjo išrašytos sąskaitos-faktūros, kuri yra parengta remiantis Pirkėjo atliktu užsakymu, gavimo.

15. Pirkėjas sumokės už užsakytas prekes ir pristatymą:

15.1. pinigų pervedimu į sąskaitoje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą;

15.2. UAB „Paysera LT“ tiesioginių išmokų sistemoje.

Tik gavus apmokėjimą už Prekes ir pristatymą, užsakymas įvykdomas ir nustatomas Prekių pristatymo terminas. Mokėjimas laikomas atliktu, kai visa Pardavėjo banko sąskaitoje gauta mokėjimo suma.

16. Internetinėje parduotuvėje nurodytos Prekių pristatymo išlaidų kainos galioja Prekių užsakymo metu. Informacija apie bendrą užsakymo sumą, kurią sudaro Prekių kaina ir pristatymo išlaidos, Pirkėjui yra žinoma užsakymo proceso metu, kol nėra patvirtintas užsakymas.

 

Prekių tiekimas

 

17. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo nurodytą pristatymo būdą per Pardavėjo paskirtą kurjerį.

18. Prekės pristatomos tik Pardavėjo nurodytoje teritorijoje. Pardavėjas užsakymą priima tik tuo atveju, jei Prekės turi būti pristatytos į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą arba Pirkėjo nurodytas pristatymo adresas yra nurodytoje teritorijoje.

19. Pardavėjas pasirūpins, kad Pirkėjo užsakymas būtų visiškai įvykdytas, tačiau Pardavėjas negali to garantuoti. Jei užsakytų Prekių nėra parduotuvėje arba jų nepakanka, Pardavėjas turi teisę nepristatyti prekių arba, suderinęs su Pirkėju, pristatyti mažesnį Prekių kiekį.

20. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos į Pirkėjo užsakyme nurodytą pristatymo vietą arba Prekių pristatymo adresu. Užsakyme nurodytas asmuo turi pats priimti Prekes. Jei užsakytas Prekes gaus ne užsakyme nurodytas asmuo, o kitas asmuo užsakyme nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės gavo užsakyme nurodytas asmuo. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą ar neišsamius Pirkėjo duomenis, arba jei kitas asmuo Prekę gaus pristatymo adresu.

21. Jei Prekių pristatymas neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nesumokėjo už Prekes ir pristatymą pilnai, Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjas ar asmuo nurodytame užsakyme nerandama, priežasčių), Prekės nesiunčiamos, tačiau pinigai už Prekes Pirkėjui grąžinami, išskyrus Pardavėjo išlaidas už užsakymo pateikimą 2,00 EUR sumai ir Prekių pristatymą.

22. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per Internetinėje parduotuvėje nurodytą terminą arba kitu su Pirkėju sutartu laiku. Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai Prekių pristatymas gali būti atidėtas dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios, Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl kito pristatymo laiko.

23. Jei Pirkėjas pristatymo metu nustato, kad yra sugadinta siuntos pakuotė (suplyšęs pakuotės lipdukas ar kiti išoriniai pažeidimai), arba jei siunta buvo pristatyta pavėluotai, jis privalo tai įrašyti į pristatymo dokumentą - važtaraštį. , Pardavėjo kopija. Priešingu atveju laikoma, kad siunta buvo pristatyta laiku ir be žalos.

24. Pirkėjas, gavęs Prekes, nedelsdamas patikrina pristatytų Prekių atitiktį užsakytoms Prekėms ir užsakytą kiekį. Jei Pirkėjas nustato, kad siuntoje nėra teisingo prekių ar pristatytų prekių, neatitinkančių užsakymo, kiekio, Pirkėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip Prekių gavimo dieną, informuoti apie tai Pardavėją ir aprašyti neatitikimą taikydamas pranešimas internetinėje parduotuvėje Elektroninės parduotuvės nurodytas elektroninio pašto adresas. Priešingu atveju laikoma, kad prekės, atitinkančios užsakymą, buvo pristatytos užsakymą atitinkančiu kiekiu. Pardavėjas patikrina pranešime nurodytas aplinkybes per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo pranešimo pateikimo momento ir susisiekia su Pirkėju, kad surastų situacijos sprendimą.

25. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakyme nurodytas asmuo, gavęs Prekes, pristatytų kurjeriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nedelsdamas priimtų Prekes, pasirašytų važtaraštyje, jei reikia, sąskaitoje padaro pastabas. važtaraštį (pardavėjo kopija) ir grąžina jį kurjeriui.

26. Jei Pirkėjas neužtikrino 25 punkto įvykdymo, Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, o Pirkėjas padengia Pardavėjo patirtas išlaidas ir nuostolius pateikdamas prekių užsakymą, pristatydamas ir grąžindamas prekes. Pardavėjas turi teisę atskaityti išlaidų ir nuostolių kompensaciją iš Pirkėjo sumokėtos sumos, jei Pirkėjas nepriėmė Produkto arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių Pirkėjui nebuvo išduotas ir jis buvo grąžintas Pirkėjui. Pardavėjas.

Prekių grąžinimas

27. Prekės, kurioms nustatytas galiojimo terminas, pristatomos taip, kad Pirkėjas turėtų galimybę šias prekes naudoti iki galiojimo termino pabaigos.

28. Kreipimasis dėl Sutarties nuostatų neatitinkančio gaminio grąžinimo turi būti pateiktas vadovaujantis Ministru kabineto nuostatuose Nr. 631 „Vartotojo pretenzijos dėl produkto pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“ nustatyta tvarka. Paslauga neatitinka sutarties “

29. Pirkėjas gali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise ir, nenurodydamas priežasties, vienašališkai atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamų Prekių pristatymo. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie sprendimą atsisakyti Sutarties, išsiųsdamas Pardavėjui pranešimą paštu ar elektroniniu paštu, naudodamasis prašymo forma, kuria pasinaudojama atsisakymo teise.

30. Pirkėjas negali pasinaudoti atsisakymo teise Latvijos Respublikos norminiuose aktuose nurodytais atvejais, įskaitant atvejus, nurodytus Ministrų kabineto nuostatuose „Nuotolinių sutarčių nuostatai“. Pavyzdžiui, jei:

30.1. Produktas pagamintas pagal Pirkėjo nurodymus arba Prekė yra aiškiai suasmeninta;

30.2. Produktas greitai genda arba greitai baigia galioti;

30.3.Pirkėjas atidarė Prekės pakuotę, kurios dėl sveikatos ir higienos priežasčių negalima grąžinti;

30.4. Pirkėjas atidarė garso ar vaizdo įrašų ar kompiuterinių programų pakuotes;

Pristatomi laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

31. Pardavėjas patikrina pranešime nurodytas aplinkybes, susijusias su sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimu, ir prireikus kreipiasi į Pirkėją, jei paraiška nėra pagrįsta;

32. Naudodamasis sutarties atsisakymo teise, Pirkėjas per 14 dienų nuo Prekės gavimo pateikia Prekę Pardavėjui juridiniu adresu.

33. Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą už Produktą, kurią Pirkėjas grąžino Pardavėjui naudodamasis sutarties atsisakymo teise šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjui.

34. Jei Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui naudodamasis sutarties atsisakymo teise, Pardavėjo pristatymo išlaidos, viršijančios Pardavėjo siūlomą standartinę pristatymo kainą, Pirkėjui neatlyginamos.

35. Prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai grąžinamos Sutarties nuostatų neatitinkančios Prekės, apmoka Pirkėjas.

36. Pirkėjas yra atsakingas už Produkto kokybės ir saugumo palaikymą atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu. Pirkėjas yra atsakingas už bet kokį Produkto vertės sumažėjimą, jei Produktas buvo naudojamas nesuderinamu su sąžiningumo principu, įskaitant ir kitą tikslą, nei Produkto pobūdžiui ar veikimui nustatyti. Prekės turi būti nepažeistos, nepraradusios prekių išvaizdos (nepašalintos ir nepažeistos etiketės, suplyšusios apsauginės plėvelės ir kt.) Ir nenaudotos. Produktas turi būti grąžintas originalioje pakuotėje, tame pačiame rinkinyje, koks buvo gautas, ir Prekės pristatymo dokumente, taip pat naudojimo instrukcijose ir kituose Produkto prieduose. Jei Prekė nėra pilnai sukomplektuota, sugadinta, netvarkinga ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Produkto, taip pat negrąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtų pinigų.

Skirtingos taisyklės

37. Jei Prekės Pirkėjui pristatomos pavėluotai arba jos pristatomos ne dėl Pirkėjo kaltės ar nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo sąlygų pažeidimą.

38. Jei prieiga prie internetinės parduotuvės, registracija internetinėje parduotuvėje ar užsakymas internetinėje parduotuvėje nėra įmanomas arba trukdo dėl techninių ar nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių, pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius. ar trečiosios šalys šiuo klausimu.

39. Pardavėjas neatsako už padarinius, jei dėl Pirkėjo kompiuterio ypatumų ar Pirkėjo kompiuterio monitoriuje rodomo Internetinės parduotuvės prekių vaizdo stebėjimo nuo prekės išvaizdos gamtoje skiriasi bet kokiomis savybėmis.

Savo paslaugose naudojame slapukus. Naudodamiesi mūsų paslaugomis sutinkate naudoti slapukus.