DISTANCES LĪGUMS

 

Vispārējie noteikumi

 

1.              Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.dzemdibusoma.lv, turpmāk – Interneta veikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks Vitrina SIA, reģistrācijas Nr. 40103239108, juridiskā adrese Parka iela 10, Ādaži, LV-2164, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk - Līgums, pārdod Interneta veikalā piedāvāto preci, turpmāk - Prece, Pircējam;

2.              Pircējs - pilngadīga, rīcībspējīga persona, kas veic Preces pasūtījumu Interneta veikalā. Veicot pasūtījumu, persona apliecina, ka tiesīga iepirkties Interneta veikalā;

3.              Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  Preces pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

4.              Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī;

5.              Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Interneta veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

6.              Veicot Preces pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Interneta veikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 

Datu apstrāde

 

7.              Veicot Preces pasūtījumu un sniedzot Pārdevējam informāciju par sevi, Pircējs piekrīt, ka Pircēja norādītie dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās darbības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Interneta veikala pakalpojumus. Pircēja norādītie dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

8.              Pircējs dod tiesības Pārdevējam atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Interneta veikala pakalpojumus. Apstrādājot un glabājot Pircēja datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

9.              Veicot pasūtījumu, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu.

10.          Plašaki datu apstrādes noteikumi ir aprakstīti Pārdevēja privātuma politikā - turpmāk Privātuma politika. Ja Līguma noteikumi ir pretrunā ar Privātuma politiku, par noteicošo uzskatāma Privātuma politika.

 

 Preču pasūtīšana

 

11.          Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt Pircēja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, Preces piegādes veidu un piegādes adresi.

12.          Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto Preci saskaņā ar šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

 

Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

 

13.          Preču cenas Interneta veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

14.          Pircējs par precēm un piegādi norēķinās 3 darba dienu laikā no Pārdevēja piestādītā rēķina saņemšanas, kas sagatavots pamatojoties uz Pircēja veikto pasūtījumu.

15.          Pircējs par pasūtītajām Precēm un piegādi norēķinās:

15.1. ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu;

15.2. UAB "Paysera LT" tiešo maksājumu sistēmā.

Tikai saņemot samaksu par Precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts Preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

16.          Interneta veikalā norādītie Preču piegādes izmaksu izcenojumi ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī. Informācija par kopējo pasūtījuma summu, kas sastāv no Preču cenas un piegādes izmaksām, ir zināma Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

Preču piegāde

 

17.          Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, atbilstoši Pircēja norādītajam piegādes veidam, ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību.

18.          Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Preces jāpiegādā uz Pircēja norādīto piegādes vietu vai Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

19.          Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai, saskaņojot ar Pircēju, piegādāt mazāku Preču daudzumu.

20.          Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes vietu vai Preču piegādes adresi. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem Preces pašai. Ja pasūtītās Preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka Preces saņēmusi pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus Pircēja datus, vai ja Preci piegādes adresē saņems cita persona.

21.          Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs nav veicis samaksu par Precēm un piegādi pilnā apmērā, Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Preces netiek sūtītas, bet nauda par Precēm tiek atmaksāta Pircējam, izņemot Pārdevēja izdevumus par pasūtījuma noformēšanu 2,00 EUR apmērā un Preču piegādi.

22.          Pārdevējs piegādā Pircējam Preces Interneta veikalā norādītajā termiņā vai citā ar Pircēju saskaņotā laikā. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

23.          Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

24.          Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas Preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu Interneta veikala kontaktu formā vai ar e-pasta starpniecību uz Interneta veikalā norādīto e-pasta adresi. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas Preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pieteikts atbilstošs paziņojums, un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

25.          Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona, saņemot Preces, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu Preces, parakstītu pavadzīmi, ja nepieciešams, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā) un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

26.Ja Pircējs nav nodrošinājis 25. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild par Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar pasūtījuma noformēšanu, Preču piegādi un atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

Preču atgriešana

27.Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs Preces līdz derīguma termiņa beigām.

28.Pieteikums par Līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā.

29.Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un, neminot iemeslu, vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam pa pastu vai e-pastu attiecīgu paziņojumu, izmantojot iesnieguma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu.

30.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, MK noteikumos "Noteikumi par distances līgumu" noteiktajos gadījumos. Piemēram, ja:

30.1.Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

30.2.Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

30.3.Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

30.4.Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

30.5.tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli.

31.Pārdevējs pārbauda paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu norādītos apstākļus un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju, ja pieteikums nav pamatots;

32.Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas nogādā Preci  Pārdevējam uz juridisko adresi.

33.Pircēja samaksāto naudas summu par Preci, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam.

34.Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, Pārdevēja piegādes izdevumi, kas pārsniedz Pārdevēja piedāvāto standarta piegādes cenu, Pircējam netiek atmaksāti.

35.Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

36.Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un Preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus Preces piederumus. Ja Prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu.

Citi noteikumi

37.Ja Prece Pircējam tiek piegādāta ar kavēšanos vai netiek piegādāta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

38.Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem šajā sakarā.

39.Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

Mēs savos pakalpojumos lietojam sīkfailus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai.